Přední brzdové segmenty – demontáž a montážDemontáž

– Označíme si barvou polohu předních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli namontovat vyvážená kola do původní polohy. Povolíme matice kol. Vozidlo přitom musí stát na zemi. Zvedneme předek vozidla, odšroubujeme povolené matice a sundáme přední kola.
– Brzdový třmen táhneme rukou ven, abychom zatlačili pístky trochu zpět.


PUNTO 55, 60, 75 bez ABS– Pojistku 1 vytáhneme kleštěmi nebo malým šroubovákem.
– Upevňovací čep 2 uvolníme průbojníkem a vytáhneme kleštěmi.


– Brzdový třmen 3 odklopíme nahoru.
– Brzdové segmenty 4 sejmeme ze štítu brzdy.
– Vytáhneme konektor senzoru opotřebení brzdových segmentů.


PUNTO 75 s ABS, 90, TD, GT– Vyšroubujeme dva šrouby, kterými je upevněn brzdový třmen k držáku brzdy.


– Brzdový třmen sejmeme a zafixujeme drátem k tlumiči pérování. Brzdovou hadičku přitom nesmíme překroutit ani namáhat tahem.


– Senzor opotřebení brzdového obložení – viz šipka – vytáhneme z vnitřní strany brzdových segmentů.
– Vyndáme brzdové segmenty.
Pozor: pokud chceme brzdové segmenty znovu použít, označíme si je před demontáží barvou, abychom nezaměnili brzdové segmenty pravého a levého kola. To by mělo za následek nerovnoměrné brzdění. Vždy používáme jen originální brzdové segmenty nebo segmenty doporučené firmou FIAT. Měníme vždy všechny brzdové segmenty současně, i když hranice opotřebení dosáhl jen jeden. Různé opotřebené segmenty neznamenají závadu. Jestliže je mezi vnitřními a vnějšími brzdovými segmenty větší rozdíl než 2 mm, zkontrolujeme volnost pohybu vodicích čepů brzdového třmenu a pístků, případně je vyměníme (práce pro odborný servis).


Montáž

Pozor: při vyjmutých brzdových segmentech nesešlapujeme brzdový pedál. Vytlačili bychom pístky z tělesa brzdy. Pokud jsme pístek nedopatřením vytlačili, vymontujeme brzdový třmen a necháme ho sestavit v odborném servisu.
– Očistíme vodící plochy, resp. usazení segmentů v šachtě tělesa vhodným měkkým kovovým kartáčem a prach vysajeme vysavačem. Sedla můžeme rovněž vytřít hadrem, namočeným v lihu. Nesmíme používat čistící prostředky obsahující minerální oleje a nářadí s ostrými hranami.
– Před montáží brzdových segmentů zkontrolujeme pomocí prstů povrch brzdového kotouče, zda není poškrábaný. Změříme tloušťku brzdového kotouče.


– Překontrolujeme stav prachovky 45. Poškozenou prachovku ihned vyměníme, protože pronikající nečistoty rychle způsobí netěsnost brzdového třmenu. Třmen musíme vymontovat a rozebrat (práce pro odborný servis).


– Pístky zasuneme zpět pomocí speciálního přípravku. Tuto práci lze také provést kolíkem z tvrdého dřeva (násadou kladiva). Dáváme přitom pozor, abychom nezdeformovali pístek a nepoškodili jeho povrch nebo prachovku.
Pozor: při zpětném zasunování pístků dochází k vytlačování brzdové kapaliny z brzdových válců do vyrovnávací nádržky. Kontrolujeme stav kapaliny v nádržce, popř. přebytečnou kapalinu odsajeme.
Kapalinu vysáváme do vhodné láhve nebo plastikové nádoby, kterou budeme dále používat jen na brzdovou kapalinu. Nikdy nepoužijeme láhev na pitnou vodu. Brzdová kapalina je jedovatá a v žádném případě ji nesmíme při odsávání nasávat ústy. K odsávání použijeme injekční stříkačku. Při dolévání nesmí hladina brzdové kapaliny překročit značku „MAX“ v nádržce. Ohřátá kapalina zvětšuje svůj objem a vytékala by na hlavní brzdový válec, narušila lak a způsobila korozi.
Pozor: při vysokém opotřebení brzdových segmentů zkontrolujeme lehkost chodu pístků. Do brzdového třmenu nasadíme špalík a pomocníka necháme pomalu sešlápnout brzdový pedál. Brzdový pístek se musí nechat pomalu vytlačovat a vtlačovat. Pro kontrolu musíme namontovat jiný brzdový třmen. Dáváme pozor na to, abychom pístek úplně nevytlačili. Jestliže se pístek pohybuje obtížně, necháme brzdový třmen opravit (práce pro odborný servis).


– Následující pracovní postup není bezpodmínečně nutný. Abychom zabránili pískání kotoučových brzd, tence potřeme hřbetní plochy brzdových destiček a boční plochy opěrných destiček – viz šipky – mazivem (např. Plastilube, Tunap VC 582/S, Cheron SRJ/2, Liqui Moly LM–36 nebo LM–508–ASC). Pasta se nesmí v žádném případě dostat na funkční plochy brzdových destiček. V opačném případě pastu ihned vytřeme a brzdovou destičku vyčistíme lihem.
– Brzdové destičky nasadíme do třmenu brzdy.


Punto 55, 60, 75 bez ABS

– Brzdový třmen sklopíme dolů a namáčkneme ho.
– Prostrčíme upevňovací čep a zajistíme ho drátovou pojistkou.
– Spojíme kabel snímače opotřebení brzdového obložení.


Punto 75 s ABS, 90, TD, GT

– Senzor opotřebení brzdového obložení zastrčíme na vnitřní brzdové obložení.
– Brzdový třmen přišroubujeme dvěma novými šrouby k držáku brzdy a utáhneme momentem 50 Nm. Přitom dáme pozor, abychom nepřekroutili brzdovou hadičku. Pozor: samojistící upevňovací šrouby musíme po každém uvolnění nebo vyšroubování vyměnit.

– Nasadíme přední kola tak, aby se kryly značky namalované před demontáží. Místo styku ráfku s nábojem kola předtím namažeme tukem na valivá ložiska. Našroubujeme kola. Spustíme vozidlo na kola a šrouby kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
Pozor: brzdový pedál na místě několikrát sešlápneme, až ucítíme citelný odpor. Tím se brzdové obložení vystředí a zajistí se jeho správné dosednutí na brzdový kotouč.
– Zkontrolujeme stav brzdové kapaliny v zásobní nádržce, popřípadě ji doplníme na značku „MAX“.
– Vozidlo několikrát lehkým sešlápnutím pedálu přibrzdíme z rychlosti asi 80 km/h na 40 km/h.
Pozor: až do ujetí asi 200 km musíme brzdit velmi opatrně. Nemůžeme očekávat plný brzdný účinek.
Upozornění: brzdové segmenty se musí dávat do speciálního odpadu.
– Na závěr provedeme ještě jednou znovu nezbytnou bezpečnostní kontrolu:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je doplněn dostatek brzdové kapaliny?
– Při běžícím motoru provedeme kontrolu těsnosti. Brzdový pedál sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá tíze závaží o hmotnosti 20 až 30 kg) na dobu asi deseti sekund. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.Obsah

WebZdarma.cz