Baterie – nabíjení

Dodržujeme též zásady pro bezúdržbové baterie (viz přísl. část).
– Baterii nesmíme nikdy zkratovat, tzn., že nesmíme spojit kladný (+) a záporný (–) pól. Při zkratu se baterie extrémně zahřívá a může prasknout, případně vybuchnout. Do baterie nesmíme svítit otevřeným plamenem. Elektrolyt je žíravina a proto nesmí přijít do očí, na pokožku nebo na oděv. Při potřísnění musíme zasažené místo okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody. Vyhledáme lékaře.
– Baterii můžeme dobíjet, když je vymontovaná. Předtím však musíme odpojit ukostřovací (–) a kladný (+) kabel. Pozor: po odpojení dojde k vymazání provozních hodnot z registru elektronické řídící vstřikovací jednotky a k vymazání bezpečnostního kódu a naprogramovaných vysílačů z paměti rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Před dobíjením zkontrolujeme stav elektrolytu, případně dolijeme destilovanou vodu.
– Zmrzlou baterii musíme před nabíjením rozmrazit. Nabitá baterie zamrzá při asi –65 °C, napůl nabitá při asi –30 °C a vybitá už při asi –12 °C. Proto udržujeme baterii zejména v zimě zásadně co nejvíce nabitou.
– Vyšroubujeme zátky nebo je vypáčíme tenkým šroubovákem a necháme je volně položené na plnících otvorech (neplatí pro bezúdržbové baterie). Tím pádem mohou unikat plyny, které vznikají při dobíjení a elektrolyt nebude vystřikovat.
– Baterii dobíjíme jen v dobře větrané místnosti. Při nabíjení necháme otevřené víko motoru.
– Normální nabíjecí proud má mít velikost odpovídající asi 10 % kapacity baterie (u baterie s kapacitou 50 Ah je tedy nabíjecí proud asi 5 A). Správná doba dobíjení by měla být asi 10 hodin.
– Kladný (+) pól baterie spojíme s kladným a záporný (–) pól baterie se záporným pólem nabíjecího přístroje.
– Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení překročit hodnotu 55 °C, jinak musíme přerušit nabíjení nebo zmenšit nabíjecí proud.
– Dobíjíme tak dlouho, až jednotlivé články dostatečně plynují a po třech měřeních, provedených v hodinových odstupech, neroste hustota elektrolytu ani napětí baterie (neplatí pro bezúdržbové baterie).
– Po skončení nabíjení zkontrolujeme stav elektrolytu, případné ho doplníme destilovanou vodou (neplatí pro bezúdržbové baterie).
– Změříme hustotu elektrolytu (neplatí pro bezúdržbové baterie). Jestliže hustota v jednom článku je zřetelně menší, než u ostatních (např. u pěti článků je hustota 1,26 g ml-1 a u jednoho 1,18 g ml-1), je baterie vadná a měli bychom ji vyměnit.
– Baterii necháme asi 20 minut odplynovat a teprve potom zašroubujeme zátky (neplatí pro bezúdržbové baterie).
Pozor: při odpojené baterii nesmí běžet motor, jinak by mohlo dojít k poškození nebo zničení elektrických zařízení.Obsah

WebZdarma.cz