Technika měřeníMěření napětí

Napětí lze prokázat jednoduchou žárovkovou zkoušečkou nebo přístrojem pro měření napětí. Poznáme tak ovšem jen to, zda je na součástkách napětí. Na přeměření velikosti napětí musíme připojit voltmetr (přístroj měřící napětí).
Nejprve na voltmetru nastavíme rozsah, v němž předpokládáme měřené napětí. Napětí ve vozidle není zpravidla vyšší než 14 voltů. Výjimku tvoří zapalování; zde může zapalovací napětí dosahovat až 30 000 voltů. Toto vysoké napětí lze změřit jen speciálním měřícím přístrojem nebo osciloskopem. V žádném případě neměříme toto napětí připojením obyčejného voltmetru. Hrozí nebezpečí elektrického šoku.
Zatímco se u měřících přístrojů, které jsou speciálně určeny pro měření elektrických veličin ve vozidle, musí na volícím spínači zapnout jen voltmetr, u víceúčelového měřícího přístroje musíme nejprve učinit řadu rozhodnutí. Nejdříve navolíme přepínačem stejnosměrné napětí (DC či DCV = stejnosměrné napětí, AC či ACV = střídavé napětí). Pak zvolíme měřící rozsah. Protože se u automobilu kromě zapalování neobjevují žádná vyšší napětí než asi 14 voltů, měla by horní hranice nastaveného měřícího rozsahu ležet o něco výše (asi 15 až 20 voltů). Pokud je měřené napětí znatelně nižší, například 2 V, můžeme měřící rozsah zmenšit, abychom dosáhli větší přesnosti měření. Je-li napětí vyšší, než je nastavený měřící rozsah přístroje, může dojít ke zničení měřícího přístroje.


Kabely měřícího přístroje připojíme podle obrázku paralelně ke spotřebiči. Červený měřící kabel připojíme na vodič vedoucí od kladného pólu baterie, černý měřící kabel na ukostřovací vodič nebo na kostru vozidla, například na blok motoru.
Příklad kontroly: když motor správně nenaskočí, protože se spouštěč otáčí příliš pomalu, překontrolujeme napětí na baterii v okamžiku, kdy je spouštěč uváděn v činnost. Proto připevníme voltmetr červeným kabelem (+) na kladný pól baterie a černým kabelem na kostru vozidla (–). Nakonec za přispění pomocníka zapneme spouštěč a v okamžiku startování přečteme hodnotu napětí. Poklesne-li napětí níže než 10 V (při teplotě baterie 20 °C), musíme baterii zkontrolovat a eventuálně před dalšími pokusy o nastartování nabít.


Měření proudu

V automobilu měříme velikost proudu relativně zřídka. Příklad viz část o baterii, kde je popisována situace, kdy se baterie se sama vybíjí. K měření proudu potřebujeme ampérmetr, který je rovněž integrován ve víceúčelovém měřícím přístroji.
Před měřením proudu nastavíme na měřícím přístroji měřící rozsah, ve kterém se pravděpodobně měřená intenzita proudu nachází. Ve většině případů neznáme velikost proudu, proto nastavíme nejvyšší měřící rozsah, který přístroj dovoluje. Později případně přepneme postupně na nižší měřící rozsahy, dokud nedosáhneme uspokojivé přesnosti měření.


Při měření proudu rozpojíme obvod a mezi rozpojené kontakty zapojíme měřící přístroj (ampérmetr). Odpojíme například zástrčku a červený kabel (+) ampérmetru napojíme na vedení pod proudem. Černý kabel (–) připojíme na kontakt, na který je normálně připojeno námi přerušené vedení. Uzemňovací kontakty mezi spotřebičem a zástrčkou spojíme pomocným kabelem.
Pozor: v žádném případě neměříme ampérmetrem intenzitu proudu ve vedení ke spouštěči (asi 150 A!) nebo ke žhavícím svíčkám u vznětového motoru (až 60 A). Uvedené vysoké hodnoty proudu měřící přístroj s velkou pravděpodobností okamžitě zničí. V odborném servisu používají k takovým měřením ampérmetr s proudovými kleštěmi pro měření stejnosměrného napětí. Proudové kleště se sevřou přes izolovaný kabel a hodnota proudu se změří indukcí.


Měření odporu

Před měřením odporu musíme zajistit, aby na součástce, na kterou napojujeme ohmmetr, nebylo žádné napětí. Odpojíme tedy zástrčku, vypneme zapalování, demontujeme vedení, respektive agregát nebo odpojíme baterii. V opačném případě může dojít k poškození měřícího přístroje.


Ohmmetr připojíme na dvě přípojky spotřebiče nebo na dva konce elektrického vedení. Při tom nehraje většinou žádnou roli, který kabel (+/–) měřícího přístroje připneme na který kontakt.
Měření odporu na automobilu se vztahuje hlavně na dva okruhy:
1. Kontrola do obvodu zapojeného odporu nebo součástky.
2. Kontrola průchodnosti elektrického vedení spínače nebo topné spirály. Přitom kontrolujeme, zda není elektrické vedení ve vozidle přerušené (důvod, proč připojený elektrický přístroj nemůže fungovat). Ohmmetr připojíme k oběma koncům příslušného elektrického vedení. Vykazuje-li odpor 0 W, pak je obvod průchodný. To znamená, že je elektrické vedení v pořádku. U přerušeného vedení ukazuje měřící přístroj nekonečný odpor (Ą W).
Pozor dáváme při měření odporu na svorkách elektronické součástky či spotřebiče, které jsou součástí nějakého elektrického obvodu. Při měření může dojít ke zkreslení či znehodnocení výsledku měření, neboť proud neteče pouze přes součástku, ale též elektrickým obvodem. Pro dosažení správného výsledku je pak nutné součástku nebo spotřebič vymontovat.Obsah

WebZdarma.cz