Varovné zařízení proti krádežiZapnutí a vypnutí

Varovné zařízení, montované do vozidel FIAT PUNTO, se aktivuje infračerveným dálkovým ovládáním na klíči od vozidla. Přijímač je umístěn pod stropním světlem. Zařízení funguje jen při vytáhnutém klíčku ze zapalování. Varovné zařízení zapneme stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání. Zapnutí je signalizováno krátkým pípnutím. Po celou dobu, kdy je zařízení aktivováno, bliká příslušná LED dioda na palubní desce.
Varovné zařízení vypneme opětovným stisknutím tlačítka dálkového ovládání. Vypnutí je signalizováno trojnásobným krátkým pípnutím.


Spuštění alarmu

Při aktivovaném zařízení se alarm zapne když:
– se otevřou některé dveře, víko motoru nebo záďové dveře,
– se odpojí baterie nebo zasune klíček do zapalování,
– se pohne něco ve vozidle (když např. prostrčíme ruku otevřeným oknem).
Existují dvě možnosti, jak deaktivovat poslední popsanou funkci (zajištění vnitřku vozidla):
– Stisknutím tlačítka na přijímači na dobu kratší než 1/2 sekundy v intervalu 8 sekund po vytáhnutí klíčku ze zapalování.
– Zasunutím klíčku do zapalování (před zapnutím systému): zastrčíme klíček, otočíme jím do polohy STOP, potom do polohy MAR a zpět do polohy STOP.
Deaktivace jištění interiéru je po dvou sekundách potvrzena rozsvícením varovné LED diody.
Otočíme-li klíčkem zapalování znovu do polohy MAR, aktivuje se opět jištění interiéru.
Upozornění: klíček zapalování můžeme nechat v poloze MAR maximálně 30 sekund, aniž by se znovu aktivovalo jištění interiéru. Tato funkce slouží k tomu, abychom mohli případně zavřít nedovřené okno.
Po dobu zapnuti alarmu se dějí dvě věci:
– houkačka houká po dobu 28 sekund a asi čtyři minuty blikají směrová světla;
– nelze nastartovat motor, protože je vypnuté vstřikování paliva a zapalování.
Po ukončení alarmu se přepíná varovné zařízení znovu na normální jistící funkci. Alarm vypneme stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání. Jestliže to nejde, můžeme vypnout systém nouzovým klíčem.


Vypnutí varovného zařízení proti krádežiPři vybití baterií v dálkovém ovládání nebo při závadě na varovném zařízení můžeme vypnout systém použitím nouzového klíče. Klíčem vypneme řídící jednotku s houkačkou, která je umístěna v motorovém prostoru před baterií. Otočíme klíčem do pozice 2: systém je vypnutý. Systém znovu zapneme otočením klíče do polohy 1. Jestliže nebudeme používat vozidlo delší dobu než jeden měsíc, musíme otočit klíčem do polohy OFF. Jestliže je při zapnutí varovného zařízení nedostatečné nabitá baterie, zazní akustický signál (deset krátkých pípnutí).


Programování

U nového vozidla musíme sesouhlasit varovné zařízení s kódy dvou dálkových ovladačů, patřících k výbavě (na přání až čtyři dálkové ovladače), viz následující instrukce:


– Špičatým předmětem (např. kuličkovým perem) podržíme stisknuté tlačítko A. Červená LED dioda B bliká.
– Držíme stisknuté tlačítko A a jedním prstem druhé ruky zmáčkneme tlačítko na dálkovém ovládání a přitom namíříme ovládání na přijímač.
– LED dioda nyní svítí nepřerušovaně: to znamená, že byl uložen signál do paměti. Nyní můžeme obě tlačítka pustit.
Upozornění: u nového vozidla musíme provést postup programování se všemi dálkovými ovladači.
Na každém přijímači je nálepka se čtyřmístným číslem (heslo), aby se znemožnilo neoprávněné naprogramování (chráněné programování). Po 256 použitích zajišťovacího zařízení proti krádeži nebo na přání zákazníka u firmy FIAT již před zadáním hesla, je s konečnou platností znemožněno provést jednoduchý postup programování, popsaný výše.
Po zakoupení vozidla musíme nálepku odstranit a pečlivě ji uschovat. Každý nový dálkový ovladač můžeme naprogramovat jen s kódovým číslem na nálepce. Jestliže ztratíme první dálkový ovladač a nálepku, pak můžeme provést naprogramování jen s pomocí diagnostického přístroje od firmy FIAT.
Tím je zabráněno neoprávněným osobám naprogramovat jiné dálkové ovládání na řídící jednotku.


Vlastní diagnóza varovného zařízení proti krádeži

Jestliže po zapnutí varovného zařízení následuje jednu sekundu po pípnutí další, kratší pípnutí, pak nejprve zkontrolujeme, zda jsou zavřené dveře, kapota motoru a zadní kapota. Potom zkusíme znovu zapnout varovné zařízení. Jestliže se opakuje předchozí situace, necháme odstranit závadu v odborném servisu FIAT.
Jestliže se za naší nepřítomnosti spustil alarm, poznáme to podle signálu od LED diody. Podle signálu určíme i příčinu spuštění alarmu:
Jedno bliknutí: pravé přední dveře; dvě bliknutí: levé přední dveře; tři bliknutí: pravé zadní dveře; čtyři bliknutí: levé zadní dveře; pět bliknutí: čidlo pohybu na palubní desce (hlášení pohybu uvnitř vozidla); šest bliknutí: kapota motoru; sedm bliknutí: zadní kapota; osm bliknutí: neoprávněné zapnutí startéru; devět bliknutí: přerušení kabelu pro napájení varovného zařízení; deset bliknutí: minimálně tři různé důvody ke spuštění alarmu.


Schéma zapojení varovného zařízení proti krádeži
1 – Stropní světlo s přijímačem pro dálkové ovládání a infračervené čidlo pohybu
2 – Ovládání zamykání dveří
3 – Přístrojová deska s varovnou kontrolkou „otevřené dveře“
4 – Motor spouštěče
5 – Proudový okruh elektrického palivového čerpadla
6 – Ovládání elektronického vstřikování
7 – Diagnostický konektor pro diagnostický přístroj firmy FIAT, s nímž lze provést naprogramování i po ztrátě hesla
8 – Přívod proudu přímo od baterie (svorka 30)
9 – Přívod proudu přes spínač zapalování (svorka 15)
10 – Kontakt kontaktního spínače v kapotě motoru
11 – Kontakt kontaktního spínače v zadní kapotě
12 – Kontakt kontaktního spínače v zadních pravých dveřích
13 – Kontakt kontaktního spínače v zadních levých dveřích
14 – Kontakt kontaktního spínače v předních pravých dveřích
15 – Kontakt kontaktního spínače v předních levých dveřích
16 – LED dioda pro kontrolu zapnutí varovného zařízení
17 – Spínací okruhy přívodu proudu a ovládání směrových a varovných světel
18 – Nouzový klíč pro vypnutí varovného zařízení


Výměna baterií do dálkového ovládání

Jestliže se při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači nerozsvítí LED dioda na ovladači, musíme vyměnit baterie za baterie stejného druhu:
– Otevřeme umělohmotnou polovinu pouzdra ovladače.
– Podle označení polarity nasadíme nové baterie.
– Uzavřeme pouzdro.
Použité baterie neodhazujeme do domácího odpadu, ale odevzdáme je na skládce zvláštních odpadů. Chráníme tak životní prostředí.Obsah

WebZdarma.cz