Hlava válců u zážehových motorů s obsahem od 1,4 l a u vznětových motorů – demontáž a montáž


Poškozené těsnění hlavy válců poznáme u jednotlivých motorů podle různých příznaků.
Hlavu válců demontujeme jen u studeného motoru. Výfukové i sací koleno zůstanou připevněny. Zvláštnosti týkající se vznětového motoru jsou uvedeny na konci.


Demontáž

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: odpojením baterie vymažeme obsah elektronické paměti, například registr závad motoru nebo kód rádia. Před odpojením proto doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Od výfukového kolena odšroubujeme přední výfukové potrubí, případně turbodmychadlo.
– Uvolníme dolní hadici na chladiči a vypustíme chladící kapalinu, kterou zachytíme do připravené nádoby, abychom ji mohli znovu použít.
– Vymontujeme vzduchový filtr.
– Sejmeme ze sacího kolena a ze vstřikovacího zařízení podtlakové hadice. Pro ulehčení pozdější montáže si označíme před demontáží všechny hadice izolepou.
– Vymontujeme potrubí rozdělovače paliva.
– Odšroubujeme hadice přítoku i odtoku paliva. Uniklé palivo zachytíme hadrem.
– Odpojíme konektory kabelů vstřikovacích ventilů a čidla teploty chladící kapaliny.– Vyvěsíme táhlo plynu 1 od vstřikovacího zařízení.
– Odšroubujeme od krytu hlavy válců regulátor volnoběhu, vzduchové hadice zůstanou zapojeny.
– Sejmeme horní hadici chladící kapaliny od hlavy válců. Předtím odšroubujeme hadicovou svorku.
– Odpojíme kabely zapalování od všech zapalovacích svíček. Abychom vyloučili možnost záměny kabelů při jejich zpětném připojování, kabely předem očíslujeme a označíme.
– Označíme izolepou všechny kabely a hadice, které ještě vedou k hlavě válců, a pak je odpojíme.
– Odmontujeme kryt ozubeného řemenu.
– Nastavíme píst prvního válce do HÚ (horní úvrati) a nahoře sejmeme ozubený řemen z řemenice vačkového hřídele.– Pomocí nástrčkového klíče vyšroubujeme v sestupném pořadí, tj. od deseti do jedné, šrouby hlavy válců. Poloha šroubů hlavy válců viz „Montáž“.
Pozor: nesmíme vyšroubovávat šrouby najednou. Tím by mohlo dojít k přepětí hlavy válců. Nejprve povolíme všechny šrouby v sestupném pořadí o 1/4, a potom o 1/2 otáčky.
– Jestliže jsou instalovány, vyšroubujeme šrouby 11 až 14.
– Sejmeme hlavu válců.
– Odmontovanou hlavu válců nepokládáme na těsnící plochy, mohlo by přitom dojít k poškození plně otevřených ventilů. Odložíme ji na dvě připravené dřevěné lišty.
– Sejmeme těsnění hlavy válců.


Montáž

Před zpětnou montáží řádně očistíme vhodnou škrabkou těsnicí plochy hlavy válců i bloku motoru od starých zbytků těsnění. Dbáme na to, aby do otvorů nespadla žádná nečistota, proto otvory zakryjeme hadrem.
– Ocelovým pravítkem a lístkovou měrkou přeměříme rovinnost ploch podél i napříč na různých místech hlavy válců a bloku motoru. V případě zjištěných nerovností necháme hlavu válců přebrousit (práce pro odborný servis). Nerovnosti na plochách nesmějí překročit 0,1 mm (u vznětového motoru 0,2 mm).
– Prohlédneme hlavu válců, zda nemá trhliny a nejsou-li na těsnících plochách rýhy.
– Odstraníme olej a jiné nečistoty z otvorů pro šrouby hlavy válců v bloku motoru. Pozor: v otvorech pro šrouby nesmí být olej. Šrouby by tak nevyvinuly úplný tlak na hlavu válců a také by mohlo dojít k roztržení bloku motoru. Otvory pro šrouby nejlépe vyčistíme tak, že je vyfoukáme stlačeným vzduchem. Pokud nemáme stlačený vzduch k dispozici, vyčistíme je šroubovákem obaleným hadrem.
– Vždy vyměníme těsnění válců za nové. Šrouby hlavy válců smíme použít celkem třikrát. Pochybujeme-li o jejich kvalitě, pak je raději vyměníme za nové. Při výměně šroubů hlavy válců musíme demontovat skříň vačkového hřídele.
Pozor: těsnění hlavy válců je typu „Astadur“. Zvláštností tohoto druhu těsnění je, že materiál po namontování při provozu ztvrdne. Aby došlo k správnému zatvrdnutí, musíme při použití tohoto druhu těsnění dodržet následující podmínky:
1. Těsnění musíme skladovat jen v původním a neporušeném obalu.
2. Obal otevřeme až těsně před použitím těsnění.
3. Těsnění nesmíme zašpinit nebo zamastit.
– Blok motoru a těsnící plochy hlavy válců očistíme netřepivým hadrem a řádně odmastíme za použití odmašťovacího prostředku (benzínu).– Nové těsnění bez použití těsnící hmoty položíme tak, aby nedošlo k zakrytí otvorů pro šrouby. Nápis na těsnění „ALTO“ musí být nahoře. Mimoto musí být oba vodící čepy – viz šipky – správně zapuštěny do bloku motoru.
– Před zpětným nasazením hlavy válců zkontrolujeme, zda je vačkový hřídel v poloze HÚ.
– Nasadíme hlavu válců.
– Šrouby hlavy válců i podložky řádně očistíme a natřeme motorovým olejem. Po natření součástek olejem je necháme alespoň 30 minut okapat.
– Změříme vnější průměr závitu šroubů hlavy válců před montáží, neboť toto je rozhodující pro moment utahování. U zážehových motorů jsou většinou šrouby o průměru 10 mm, zřídka 8 mm.
– Všechny šrouby hlavy válců nasuneme a přitáhneme rukou.Pozor: utahování šroubů hlavy válců provádíme s naprostou přesností. Před použitím momentového klíče překontrolujeme jeho přesnost. K utahování šroubů hlavy válců na straně sacího kolena použijeme speciální nářadí Fiat, které je vyobrazeno na obrázku. Podobné speciální zařízení vyrábí i jiné firmy (např. firma Heni s.r.o., poštovní schránka 120464, 42874 Remscheid).Pozor: šrouby hlavy válců utahujeme ve čtyřech etapách v pořadí jedna až deset. Momenty utahování pro vznětové motory (viz dále) jsou odlišné od následujících zde uvedených.
– V první etapě utáhneme všechny šrouby momentem 20 Nm.
– Ve druhé etapě utáhneme opět všechny šrouby momentem 40 Nm.
Pozor: jsou-li použity šrouby hlavy válců M8 (vnější průměr závitu 8 mm), utáhneme je ve druhé etapě momentem jen 30 Nm.
– Ve třetí etapě utáhneme všechny šrouby v pořadí jedna až deset tuhým klíčem o 1/4 otáčky (90°).
– Ve čtvrté etapě utáhneme všechny šrouby v pořadí jedna až deset znovu tuhým klíčem o 1/4 otáčky (90°).
Při utahování můžeme postupovat například tak, že úhel utažení šroubů odhadneme: klíč nasadíme na šroub tak, že rameno klíče bude směřovat podél motoru a jedním tahem otočíme klíčem o 1/4 otáčky (90°). Rameno klíče pak bude směřovat kolmo k motoru. Dalším otočením bude rameno klíče opět směřovat podél motoru.
Pozor: jakékoliv dotahování šroubů hlavy válců u teplého motoru v rámci údržby nebo po provedené opravě je nepřípustné!– Šrouby 11 až 14 utáhneme ve správném pořadí momentem 30 Nm – viz šipky. U některých motorů tyto šrouby vůbec nejsou použity (pak je vůbec nevsazujeme).
– Nasadíme ozubený řemen na řemenici vačkového hřídele a napneme ho.
– Ještě jednou zkontrolujeme, zda je klikový a vačkový hřídel v HÚ.
– Namontujeme kryt ozubeného řemenu.
– Seřídíme snímače vstřikování.
– Namontujeme na výfukové koleno, popř. turbodmychadlo výfukové potrubí.
– Namontujeme potrubí rozdělovače paliva.
– Připevníme zpět táhlo plynu.
– Našroubujeme na kryt hlavy válců regulátor volnoběhu.
– Ve správném pořadí nasuneme kabely zapalování na zapalovací svíčky.
– Nasuneme podtlakové hadice posilovače brzd a vstřikovacího zařízení na nasávací koleno a vstřikovací zařízení.
– Nasuneme hadice chladící kapaliny a upevníme je sponami.
– Zkontrolujeme, zda jsou správně napojeny všechny přístroje, případně připevníme zpět i ostatní části, které jsme odpojili.
– Doplníme chladící kapalinu.
– Namontujeme vzduchový filtr.
– Zkontrolujeme stav motorového oleje, případně olej doplníme. Pokud jsme demontovali hlavu válců kvůli poškozenému těsnění hlavy válců, doporučujeme provést výměnu oleje. V oleji může být chladící kapalina.
– Připojíme k baterii kabel ukostření (–). Nařídíme palubní hodiny. Je-li instalováno rádio, znovu zadáme jeho ochranný kód.


Zvláštnosti demontáže u vznětového motoru

Šrouby hlavy válců u vznětového motoru jsou uspořádány stejně jako u zážehového motoru.
– Odpojíme elektrické přípojky od ventilu přerušovače chodu motoru a od žhavících svíček.
– Vhodným prostředkem pro čištění za studena očistíme přípoje vedení ke vstřikovacímu zařízení a čerpadlu. Očištěné vedení odpojíme a vzniklé otvory ve vedení vhodně uzavřeme.
– Vymontujeme zapalovací svíčky a vstřikovací trysky.


Zvláštnosti montáže u vznětového motoru
– Podle hodnoty přesahu pístů se montují těsnění hlavy válců různé tloušťky. Při výměně montujeme pouze nové těsnění stejné tloušťky. Tloušťka je zadaná v mm a pozná se podle množství zářezů na okraji těsnění.
– Utáhneme šrouby hlavy válců. Dáváme pozor na správné pořadí, viz obr. výše u intrukcí pro zážehový motor.
– V první etapě utáhneme všechny šrouby od prvního do desátého momentem 50 Nm.
– Ve druhé etapě utáhneme opět všechny šrouby od prvního do desátého momentem 100 Nm.
– Ve třetí etapě utáhneme všechny šrouby od prvního do desátého pevným klíčem o 1/4 otáčky (90°).
– Ve čtvrté etapě utáhneme opět všechny šrouby od prvního do desátého pevným klíčem o 1/4 otáčky (90°).
– K posledním dvěma dotažením o 90° nasadíme tuhý klíč na šroub a úhel 90° si označíme křídou na hlavě válců. Tuhý klíč nasadíme tak, že jeho rameno leží podél hlavy válců a jedním tahem otočíme klíčem až k provedené značce 90°. Jednodušeji a přesněji to jde s běžným úhelníkem, např. od firmy HAZET.
Pozor: jakékoliv dotahování šroubů hlavy válců u teplého motoru, v rámci údržby vozidla nebo po provedené opravě je nepřípustné.
– Šrouby v pořadí od jedenácti do čtrnácti utáhneme momentem 30 Nm, viz obr. výše u instrukcí pro zážehový motor.
– Namontujeme žhavící svíčky.
– Namontujeme ventily vstřikování.
– Očistíme přípoje vstřikovacího vedení čistícím prostředkem pro čištění za studena a vedení připevníme převlečnými maticemi, které utáhneme momentem 25 Nm.
– Připevníme elektrické vedení zpět k přerušovači chodu motoru a ke žhavícím svíčkám.
– Zkontrolujeme počátek vstřiku vstřikovacího čerpadla.Obsah

WebZdarma.cz