Motor – Montáž a demontáž


Motor včetně převodovky demontujeme spodem. Proto doporučujeme seznámit se i s odstavcem „Demontáž převodovky“. K demontáži potřebujeme zvedací plošinu nebo montážní jámu a jeřáb.
Výfukové i sací koleno s tělesem škrtících klapek a alternátor zůstávají připevněny na motoru. Před montáží v motorovém prostoru vhodně zakryjeme blatníky, abychom je chránili před poškozením.
Podle výrobního data vozidla a podle jeho vybavení může být rozdíl v uložení elektrických kabelů, případně i uložení podtlakových hadic a hadic chladící kapaliny v motorovém prostoru. Protože není možné popsat podrobně všechny varianty, doporučujeme označit si před demontáží každé jednotlivé vedení. V následujícím textu je popsána demontáž motoru „FIRE“, u ostatních motorů je postup demontáže obdobný.


Demontáž

– Demontujeme kapotu motorového prostoru.
– Vymontujeme baterii. Pozor: odpojením baterie vymažeme obsah elektronických pamětí, jako například registr závad motoru nebo kód rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Odšroubujeme čtyři šrouby na upevňovací desce baterie.
– Demontujeme vzduchový filtr.
– Odpojíme od motoru dolní a horní hadici chladící kapaliny. Předtím úplně odšroubujeme spony a posuneme je zpět po hadici. Chladící kapalinu vypustíme do připravené nádoby.– Odšroubujeme táhlo spojky od páky A a vytáhneme ho z držáku na převodovce D.
– PUNTO GT a diesel: odšroubujeme od převodovky hřídel náhonu tachometru. U ostatních modelů odpojíme za vzduchovým filtrem konektor kabelu pro elektrický tachometr.– Odpojíme od převodovky kabel zpětných světlometů.– Odšroubujeme kabel ukostření a kabel zarážky zpětného chodu – viz šipky.
– Odšroubujeme řadicí páku od táhla řazení.– Odšroubujeme plastikovou krytku na čelní stěně a odpojíme ostatní kabelové konektory, umístěné pod čelní stěnou pro lambda sondu (1 a 2) a pojistky – viz šipky. Pojistky odšroubujeme od železného držáku.
– Po označení lepící páskou sejmeme podtlakové hadice pro odvádění benzínových par z nádrže a čidlo tlaku na sacím kolenu, případně na tělese škrtících klapek. Abychom znemožnili případnou záměnu hadic, označíme si je před sejmutím barevnou lepící páskou.
– Z rozdělovací jednotky paliva sejmeme podtlakové vedení.
– U vstřikovacího zařízení na tělese škrtící klapky vyvěsíme pojistný třmen a odpojíme konektor.
– Vyvěsíme táhlo plynu.– Odpojíme na čelní straně hadice topení. Předtím otevřeme šroubovákem hadicové spony.– Odpojíme podtlakovou hadici 1 k posilovači brzd u kolena sání.– Odšroubujeme palivové potrubí 2. Uniklé palivo zachytíme hadrem. Na odtokové palivové hadici 3 povolíme sponu a hadici sejmeme. Je-li k upevnění hadice použita pásová spona, pak ji přestříhneme a nahradíme ji šroubovací sponou.– Odpojíme prostřední vícepólový konektor od řídící jednotky. Následně odšroubujeme kabel ukostření a uvolníme autodiagnostickou zástrčku – viz šipky.
– Vymontujeme čerpadlo posilovače řízení.– Táhlo volící páky odpáčíme od kulové hlavice. Odpojíme úchytnou svorku od opěry a sejmeme táhlo.– Všechny kabely a hadice vedoucí k motoru si označíme izolepou, a pak je odpojíme. Budou to například kabely od spouštěče, alternátoru, zapalovací cívky, snímače teploty chladící kapaliny (viz obrázek).
U vozidla stojícího na kolech povolíme matice nábojů obou kol. Pozor: přichystáme si takový klíč, kterým lze povolit i matice utažené velkým momentem. Při povolování matic působí pomocník na pedál brzdy.
– Povolíme matice předních kol.
– Nadzvedneme vozidlo a sejmeme kola.
– Vymontujeme přední výfukové potrubí.– Uvolníme matice a vhodným stahovákem C, např. HAZET 779, vytlačíme hlavu řídící tyče A. B–řadicí páka.– Na ramenu nápravy odšroubujeme tlumič pérování s vinutou pružinou a teleskopickým tlumičem, brzdovou hadičku a kabel snímače otáček pro systém ABS – viz šipky.
– Z náboje kola vytáhneme kloubový hřídel. Přitom kloubový hřídel pevně přidržujeme a druhou rukou vytlačujeme čep kola směrem ven. Je-li kloubový hřídel pevně usazen v drážkování, použijeme k jeho vytlačení vhodný přípravek. Pozor: abychom zabránili případnému vypadnutí kloubového hřídele z převodovky nebo jeho ohnutí nad přípustnou mez, zavěsíme kloubový hřídel na drát, který upevníme vhodným způsobem na převodovku.– Odšroubujeme spodní kryt klínového řemenu – viz šipky.
– Na motor připevníme lano. K tomuto účelu uchytíme lano nebo vhodný řemen za oba závěsy motoru. Jeden závěs je na přední straně motoru v blízkosti ozubeného řemenu a druhý závěs je na horní straně převodovky. Pomocí dílenského jeřábu motor lehce nadzvedneme.– Na spodní části vozidla uvolníme prostřední držák motoru. Motor mírně spustíme dolů a dvěma šrouby odšroubujeme držák motoru.– Odšroubujeme levý držák motoru.– Odšroubujeme pravý držák motoru.
– Přesvědčíme se, zda jsou odpojeny všechny hadice a všechna vedení, vedoucí od motoru ke karosérii vozidla. Následně spustíme motor zcela dolů. Pozor: motor přidržujeme, abychom zabránili při spouštění motoru poškození karosérie a vedeme ho ve správné poloze.

V případě potřeby oddělíme převodovku od motoru:
– Odšroubujeme podpěrný třmen převodovky mezi motorem a převodovou skříní.
– Odšroubujeme krycí plech spojky dole na přírubě převodovky.
– Odšroubujeme spouštěč.
– Vyšroubujeme spojovací šrouby motoru s převodovkou.
– Převodovku oddělíme od motoru pomocí montážní páky.


Montáž

– Zkontrolujeme pryžová lůžka motoru, palivové hadice a hadice chladící kapaliny, zda v nich nejsou trhliny, zda nejsou porézní a zda nepropouštějí. Dle potřeby poškozené části vyměníme.
– Zkontrolujeme vysouvací ložisko spojky, zda se volně protáčí a pohybuje-li se volně i vysouvací páka spojky. Poškozené díly dle potřeby vyměníme.
– Zkontrolujeme tloušťku a stav obložení unášecího kotouče spojky. Zjistíme-li nadměrné opotřebení spojky nebo sloužila-li spojka příliš dlouho, pak ji vyměníme za novou.
– Očistíme drážkování hřídele spojky a lehce je natřeme tukem s MoS2.
– Nasadíme spojovací šrouby motoru a převodovky a utáhneme je správným momentem. Pozor: utahovací moment šroubů se řídí podle průměru závitu. Závit M 12 (průměr 12 mm): 80 Nm, závit M 10: 35 Nm, závit M 8: 25 Nm, závit M 6: 10 Nm.
– Namontujeme spouštěč.
– Našroubujeme ochranný plech spojky a podpěrný třmen převodovky.
– Zpětné usazení motoru s převodovkou zdola nahoru provedeme opatrně pomocí dílenského jeřábu. Motor musíme vést naprosto přesně, abychom nepoškodili karosérii.
– Našroubujeme matice na oba horní držáky motoru, ale neutahujeme je.
– Spodní držák motoru našroubujeme rukou, ale ještě ho neutahujeme.
– Kýváním motorem do stran zajistíme jeho správné uložení. Následně utáhneme matice všech tří držáků motoru. Utahovací moment matic se řídí průměrem závitu: závit M 8: 25 Nm, závit M 10: 60 Nm.
– Zabudujeme kloubové hřídele, našroubujeme nové matice pro upevnění nábojů kol. Matice utáhneme až po spuštění vozidla na kola.
– Tlumič pérování utáhneme novými samopojistnými maticemi, které našroubujeme momentem 70 Nm na čep nápravy. Do uchycení na tlumiči pérování vsadíme brzdovou hadici a kabel čidla otáček pro ABS.
– Zabudujeme řídící tyče.
– Namontujeme čerpadlo posilovače řízení.
– Usadíme náhon tachometru a našroubujeme na převodovku převlečnou matici.
– Zaklapneme táhlo řazení na převodovce, nasadíme pojistné svorky na lůžko.
– Našroubujeme na převodovku tyč řazení.
– Namontujeme přední výfukové potrubí.
– Upevníme v prostoru kola kryt klínového řemenu.
– Našroubujeme kola a vozidlo spustíme na zem.
– Šrouby kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
– Zařadíme rychlostní stupeň, zatáhneme ruční brzdu a sešlápneme pedál brzdy. Následně přišroubujeme matice náboje kol a zajistíme nákružky ke kloubovým hřídelům.
– Zavěsíme táhlo plynu.
– Zavěsíme táhlo spojky a seřídíme spojku.
– Podle předem provedeného označení připevníme zpět všechna elektrická vedení, hadice chladící kapaliny a palivové hadice. Hadice upevníme sponami a elektrická vedení upevníme do úchytů.
– Podle označení upevníme zpět k sacímu kolenu podtlakové hadice posilovače brzd, hadice odvzdušnění palivové nádrže a tlakové čidlo.
– Zapojíme konektor pro lambda sondu a ostatní konektory do čelní stěny motorového prostoru.
– Zkontrolujeme stav motorového i převodového oleje a dle potřeby jej doplníme.
– Doplníme chladící kapalinu a zkontrolujeme koncentraci nemrznoucí směsi.
– Namontujeme vzduchový filtr.
– Připevníme držák baterie, usadíme baterii a připojíme k ní nejprve kabel kladného pólu (+), a potom kabel ukostření (–). Dle potřeby nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.
– Připevníme kapotu motoru.
– Zahřejeme motor na provozní teplotu, zkontrolujeme stav chladící kapaliny a přesvědčíme se o těsnosti všech hadicových přípojů.
– Necháme seřídit sbíhavost kol.Obsah
Nejdůležitější údaje o motoru

WebZdarma.cz