Schémata zapojení

V osobním vozidle je položeno až 1 000 m vodičů, které napájejí proudem všechny elektrické spotřebiče (světlomety, rádio, atd.). Chceme-li v vyhledat v elektrické síti závadu nebo dodatečně namontovat nějaké elektrické zařízení, neobejdeme se přitom bez schémat zapojení. Ve schématech jsou vyznačeny proudové okruhy a propojení kabelů. Aby bylo rozložení kabelů ve schématech zapojení přehledné, jsou na detailních plánech vyznačené vždy jen jednotlivé spínací obvody. Dotyčný proudový okruh musí být uzavřený, jinak jím nemůže protékat elektrický proud. Např. nestačí, je-li kladná svorka světlometu pod napětím, když proudový okruh není současně propojen přes ukostřovací kontakt.
Proto je ukostřovací kabel od baterie (pól –) propojen s karosérií. Někdy však toto spojení s kostrou nestačí a dotyčný spotřebič je ukostřen zvlášť ukostřovacím kabelem. V jednotlivých proudových okruzích mohou být obsaženy spínače, relé, pojistky, měřící přístroje, elektromotory nebo jiné elektrické součástky.
Při používání schémat zapojení doporučujeme postupovat takto: nejprve najdeme v legendě dotyčnou součást, např. spínač ventilátoru topení. Vedle názvu součásti je odpovídající číslo, které se ve schématu zapojení nachází opět vedle dotyčné součásti.
Abychom mohli číst schémata zapojení, musíme znát nejdůležitější elektrotechnická označení spotřebičů v elektrických obvodech.


Všechny spínače a spotřebiče jsou kresleny v klidovém stavu. Změnu průběhu proudu po přepnutí spínače si vysvětlíme na příkladu dvojstupňového spínače na obrázku: přepneme-li spínač do druhé polohy, teče proud od svorky 82 přes svorku 83. Teprve při přepnutí spínače do první polohy dojde ke spojení svorek 82 a 84 a svorkou 84 protéká proud. Přes vnitřní kontakt ve spínači zůstává zapojena i svorka 83.
Relé a spínače mívají většinou více kontaktů. Abychom mohli tyto součásti správně zapojit, jsou jednotlivé svorky označeny odpovídajícím způsobem.
Označení nejdůležitějších svorek:
– Svorka 30. Tato svorka je stále pod napětím z baterie. Kabel je většinou červený.
– Svorka 31 vede ke kostře. Ukostřovací kabely jsou většinou černé.
– Svorka 15 je napájena přes zámek zapalování. Kabely vedou proud jen při zapnutém zapalování.
Ve schématech zapojení jsou barvy jednotlivých vodičů označeny písmeny nebo kombinacemi písmen.
V každém detailním schématu je nakreslena pojistková skříňka s odpovídajícími pojistkami a relé. Osazení pojistek a relé viz část „Elektrická instalace“.

Z důvodu velkého rozsahu existujících schémat zde nejsou schémata zapojení pro všechny modely. Obrázky se vejdou na A4 při rozlišení 300 DPI.

Schéma zapojení proSchéma zapojení číslo
Motor PUNTO 55 a 603
Motor PUNTO 754
Motor PUNTO diesel5
Check-control, směrová světla a varovné osvětlení, zpětné světlomety, brzdová světla1
Přípojka pro autorádio, osvětlení interiéru, osvětlení přístrojové desky2
Parkovací světla, dálková a tlumená světla, osvětlení SPZ6
Stěrače, čerpadlo ostřikovačů, houkačka, vyhřívání zadního okna7
Mlhové světlomety, koncová mlhová světla, kontrola ruční brzd8
Chlazení, ventilátor, topení, ukazatel teploty chladící kapaliny, zapalovač cigaret9
Elektrické stahování oken10
Centrální zamykání, kontrola dveří11
Obsah

WebZdarma.cz