Motor a výfuková soustava

Podle plánu údržby provedeme následující úkony:
– Motor: vyměníme motorový olej a olejový filtr. Provedeme kontrolu těsnosti olejového vedení a přípojů.
– Zjistíme stav chladící kapaliny a koncentraci nemrznoucí směsi. Provedeme optickou kontrolu těsnosti a znečištění vnější strany chladiče.
– Zjistíme případnou vůli ventilů a dle potřeby ji seřídíme.
– Klínový řemen: zkontrolujeme napnutí a celkový stav klínového řemenu.
– Vznětový motor – palivový filtr: vyčistíme od vody, případně vyměníme vložku za novou.
– Zážehový motor – zapalovací svíčky: vyměníme.
– Vzduchový filtr: vyměníme vložku filtru.
– Zážehový motor: vyměníme palivový filtr.
– Vznětový motor: provedeme optickou kontrolu systému EGR.
– Zážehový motor: provedeme optickou kontrolu systému KVRS.
– Vyměníme ozubený řemen.
– Zážehový motor: momentem 25 Nm dotáhneme upevňovací šrouby sacího a výfukového kolena.
– Výfuková soustava: zjistíme případné poškození.


Výměna motorového oleje

K výměně motorového oleje budeme potřebovat následující nářadí:
– montážní jámu nebo hydraulický zvedák a vhodné podstavce (trojnožky);
– speciální nářadí pro uvolnění olejového filtru (kleště s upínacím pásem nebo nářadí HAZET č. 2172);
– nástrčkový klíč 12 mm pro uvolnění vypouštěcího šroubu oleje. Nebudeme-li olej vysávat, budeme k jeho vypuštění potřebovat nádobu o obsahu nejméně 5 litrů.
K výměně oleje budeme potřebovat následující součástky:
– Olejový filtr. Pozor: pro každý typ motoru je určen příslušný typ olejového filtru. Smíme použít jen určený olejový filtr.
– Motorový olej. Používáme pouze motorové oleje, doporučené firmou FIAT.


Množství oleje pro výměnu včetně výměny olejového filtru:
PUNTO 553,5 l
PUNTO 603,7 l
PUNTO 75
PUNTO 90
PUNTO GT4,0 l
PUNTO TD, Diesel4,8 l


Rozdíl množství oleje mezi ryskami MIN a MAX na měrné tyči stavu oleje odpovídá asi 1 l oleje.
Výměnu motorového oleje u vznětového motoru provádíme po ujetí 7 500 km, u zážehového motoru po 15 000 km. U méně používaných vozidel měníme olej minimálně jednou za rok, současně s olejovým filtrem.
Při ztížených provozních podmínkách, jako při častém ježdění po krátkých trasách, častém spouštění studeného motoru nebo při jízdách v prašném prostředí měníme olej i olejový filtr v kratších intervalech (5 000 km). Motorový olej můžeme také u některých čerpacích stanic vysát sondou otvorem pro měrnou tyč stavu oleje. Na tom samém místě pak koupíme nový olej a ihned aplikujeme.
Pozor: vyjetý olej odevzdáváme zásadně ve sběrnách k tomu určených (u čerpacích stanic). V žádném případě nevyléváme olej ve volné přírodě ani ho nepřidáváme do domovního odpadu. Chráníme tím životní prostředí a zabráníme znečištění velkého množství spodních vod.


Vypouštění motorového oleje

– Motor zahřejeme přibližně desetiminutovou jízdou na provozní teplotu (asi 60 °C).
– Vyzvedneme vozidlo ve vodorovné poloze.
– Nahoře na motoru sejmeme víčko z hrdla pro nalévání oleje.
– Pod olejovou vanu postavíme vhodnou nádobu pro zachycení vypouštěného oleje.


– Dole na olejové vaně vyšroubujeme nástrčkovým šestihranným klíčem s hranou 12 mm vypouštěcí šroub oleje a vyjetý olej zcela vypustíme.
Pozor: najdeme-li ve vypuštěném oleji kovové třísky ve větší míře, znamená to závady vzniklé třením kovu buď na klikovém hřídeli nebo na ojničním ložisku. Po provedené opravě případných závad pročistíme olejové potrubí i hadice, kudy olej protéká. Tím zabráníme dalšímu poškození motoru.


Výměna olejového filtru– Demontujeme olejový filtr: olejový filtr je u motorů FIRE umístěn vpředu na bloku motoru (viz obr.), u vznětových motorů pak na samostatné přírubě. K povolování filtru se používají různé speciální přípravky, např. HAZET č. 2172 nebo kleště s upínacím pásem. Starý olejový filtr můžeme také propíchnout ze strany šroubovákem a pak filtr vyšroubovat. Přitom však vyteče olej, který musíme zachytit do připravené nádoby.
– Na bloku motoru očistíme hadrem styčnou plochu olejového filtru. Odstraníme případné zbytky starého těsnění olejového filtru.
– Pryžový těsnící kroužek na novém olejovém filtru mírně natřeme motorovým olejem.
– Nový olejový filtr zašroubujeme pouze rukou. Jakmile dosedne těsnění filtru na plochu bloku motoru, dotáhneme olejový filtr ještě o 1/2 otáčky.


Doplnění nového motorového oleje

– Zašroubujeme vypouštěcí šroub oleje. Šroub utáhneme momentem 30 Nm. Kónický tvar šroubení zaručuje dostatečné těsnění bez použití těsnícího kroužku.


– Podle druhu vozidla doplníme hrdlem na hlavě válců předepsané množství motorového oleje. Hrdlo uzavřeme víčkem.
– Spustíme motor a necháme ho běžet ve zvýšených otáčkách (asi 2500 min-1). Po pěti sekundách motor zastavíme.
– Počkáme asi pět minut a změříme měrnou tyčí stav oleje.
– Po zkušební jízdě prohlédneme těsnící kroužek u vypouštěcího šroubu a u olejového filtru. Dle potřeby je opatrně dotáhneme.
– Motor, zahřátý na provozní teplotu vypneme a asi po dvou minutách znovu zkontrolujeme stav oleje a případně olej doplníme.
– Nedoporučujeme míchat různé typy motorových olejů. Pokud možno používáme stále stejný typ a značku oleje. Na motor pověsíme štítek s informací o datu výměny, použitém typu a značce oleje.
– Oleje stejného typu ale různých viskózních tříd můžeme při střídání ročních období vzájemně míchat.


Zjištění důvodu úbytku oleje

Je-li motor zaolejovaný a zjistíme-li nadměrný úbytek oleje, hledáme závady na těchto místech:
– Sejmeme víčko z hrdla pro plnění oleje a prohlédneme těsnění, zda není porézní nebo jinak poškozené.
– Zjistíme stav těsnění krytu hlavy válců.
– Prohlédneme těsnění pod hlavou válců.
– Zkontrolujeme těsnost olejového filtru.
– Prohlédneme těsnění olejové vany.
– Zkontrolujeme stav oleje a čidlo pro měření tlaku oleje.
– Zkontrolujeme těsnění mezi motorem a převodovkou (těsnící kroužek setrvačníku nebo osy převodovky).
Vzhledem k tomu, že při některé netěsnosti znečistí olej velkou část motoru a na první pohled nepoznáme místo úniku oleje, je třeba postupovat takto:
– Řádně umyjeme motor. K umytí motoru použijeme běžný prostředek pro mytí za studena, kterým motor postříkáme a po krátkém působení opláchneme motor vodou. Předtím zakryjeme zapalovací cívku a alternátor.
– Všechna uvažovaná místa, spoje a těsnění posypeme vápnem nebo klouzkem.
– Zkontrolujeme stav oleje, případně olej doplníme.
– Provedeme zkušební jízdu. Dostatečně ohřátý olej lépe proniká netěsnými místy. Při zkušební jízdě ujedeme velkou rychlostí vzdálenost asi 30 km.
– Závadu hledáme pomocí lampy. Po zjištění netěsnosti ihned netěsné místo opravíme.


Kontrola stavu motorového oleje

Kontrolu stavu motorového oleje provádíme vždy po ujetí 1 000 km. Olej případně doplníme. Spotřeba motorového oleje by měla být asi 0,1 l na 1 000 km. Vyšší spotřeba je známkou vůle ventilů, netěsnosti pístních kroužků nebo netěsného olejového vedení.
– Při měření stavu oleje musí stát vozidlo na rovné ploše.
– Motor musí být zahřátý na provozní teplotu.
– Po vypnutí motoru počkáme asi tři minuty, aby se mohl olej shromáždit v olejové vaně.
– Vytáhneme z otvoru tyč pro měření stavu oleje a otřeme ji suchým hadrem.


– Zasuneme měrnou tyč zpět do otvoru a znovu ji vytáhneme. Hladina oleje má ležet mezi oběma značkami na ploché straně měrné tyče.
– Olej doplníme tehdy, když se jeho hladina přiblíží ke značce MIN na měrné tyči. Vzdálenosti mezi značkami MIN a MAX odpovídá množství asi 1 l oleje.
– Olej doplníme otvorem po odšroubování uzávěru na krytu hlavy válců. Použijeme správný druh oleje. Do oleje nesmíme přidávat žádné přísady.
Pozor: zásadně nenaléváme olej nad rysku MAX. Přebytečný olej musíme odsát, jinak by mohlo dojít k poškození těsnění motoru nebo katalyzátoru.


Kontrola stavu chladící kapaliny

Stav chladící kapaliny kontrolujeme pravidelně po čtyřech týdnech a vždy před dlouhou cestou. I v období teplého letního počasí používáme k doplnění chladící kapaliny směs nemrznoucí kapaliny s destilovanou vodou. Směs je odolná totiž nejen proti zmrznutí, ale působí preventivně i proti korozi vodního okruhu.
Pozor: ve výjimečném případě (například nouzové dojetí) můžeme k doplnění použít i čistou vodu. Co nejdříve však doplníme nemrznoucí kapalinu.


– Hladina chladící kapaliny u studeného motoru (teplota chladící kapaliny asi 20 °C) má být ve vyrovnávací nádržce mezi ryskou MIN a MAX. Hladina nesmí klesnout pod značku MIN. Modely PUNTO Diesel a GT mají oddělenou vyrovnávací nádržku, na které jsou také rysky MAX a MIN.
– Pozor: Studenou chladící kapalinu doplňujeme pouze u studeného motoru, aby nedošlo k jeho poškození.
Pozor: je-li motor horký, povolíme uzávěr nádržky jen o jednu otáčku a necháme uniknout přetlak. Víčko nádržky obalíme hadrem. Vyrovnávací nádržku otevíráme při teplotě kapaliny pod 90 °C. Jinak hrozí nebezpečí opaření!
– Pokud hladina chladící kapaliny po krátké chvíli klesne, provedeme optickou kontrolu těsnosti chladícího systému.


Chladící systém – optická kontrola

– Hadice chladící kapaliny překontrolujeme ohýbáním a promačkáváním, zda nejsou porézní nebo jinak poškozené. Ztvrdlé hadice vyměníme za nové.
– Hadice musí být na přírubách nasazeny v dostatečné délce.
– Překontrolujeme upevnění hadicových spon, případně vyměníme staré spony za nové šroubové svorky.
– Prohlédneme těsnění uzávěru plnícího hrdla vyrovnávací nádržky, zda není poškozené.
– Zkontrolujeme upevnění vypouštěcího šroubu chladiče.
– Pokud chladící kapalina stále ubývá a nemůžeme najít netěsné místo, zahřejeme motor na provozní teplotu a ještě jednou ho prohlédneme. Necháme běžet motor ve volnoběžných otáčkách až do okamžiku, kdy se zapne ventilátor a sledujeme, zda neuniká chladící kapalina v okolí čerpadla chladící kapaliny.
– Znatelný úbytek chladící kapaliny nebo přítomnost oleje v kapalině, či nápadně bílý výfukový kouř jsou známkou vadného těsnění pod hlavou válců.
Pozor: Mnohdy je obtížné netěsná místa nalézt. V tomto případě provedeme tlakovou zkoušku, viz „Tlaková zkouška chladícího systému“. Při této zkoušce zkontrolujeme i funkčnost přetlakového ventilu ve víčku vyrovnávací nádržky.


Kontrola nemrznoucí kapaliny

Ke kontrole budeme potřebovat hustoměr; mnohdy bývá součástí výbavy vozidla nebo ho zakoupíme v prodejně s autopříslušenstvím či u čerpací stanice.
Pravidelně před příchodem zimního období provedeme kontrolu koncentrace směsi, a to hlavně v případě, kdy jsme dolévali jen destilovanou vodu.
– Motor nesmí být zahřátý. Na hustoměru je vyznačena teplota chladící kapaliny potřebná pro měření (většinou 21 °C, tj. pokojová teplota).
– Otevřeme víčko na vyrovnávací nádržce.


– Hustoměrem odebereme vzorek chladící kapaliny a na jeho plováku odečteme hustotu kapaliny. V našich podmínkách stačí mrazuvzdornost do –30 °C. Poměr nemrznoucí směsi k destilované vodě je přitom zpravidla 1 : 1.


Úprava koncentrace nemrznoucí kapaliny FIAT

Příklad: měřením zjistíme, že nemrznoucí směs chrání před mrazem do –10 °C. V tom případě vypustíme u vznětového motoru 2,5 l chladící kapaliny a doplníme 2,5 l nemrznoucího koncentrátu. Pozor: údaje platí pro nemrznoucí koncentrát „Paraflu“, doporučený firmou FIAT.


Naměřená hodnota v °C0–5–10–20
Model vozidlaDiference v l
PUNTO 55, 60 a 752,32,01,51,0
PUNTO 90, GT3,02,62,21,3
PUNTO TD (Diesel)3,63,02,51,5


– Nasadíme víčko na vyrovnávací nádržku a po zkušební jízdě ještě jednou zkontrolujeme koncentraci nemrznoucí směsi.


Vůle ventilů – kontrola a seřízení

Provedeme-li tuto práci chybně, může to vést k těžkému poškození motoru.
Budeme potřebovat následující speciální nářadí: tloušťkové měrky, kleště na seřizovací podložky a přípravek na stlačení ventilových pružin.
Budeme potřebovat následující náhradní součástky: těsnění pod kryt hlavy válců a seřizovací podložky různých tlouštěk.
Seřizování vůle ventilu je podrobně popsáno v části „Motor“.


Zapalovací svíčky, zapalovací kabely – výměna a kontrola

Budeme potřebovat následující speciální nářadí: klíč na povolování zapalovacích svíček o velikosti 16 mm.
Dále musíme zakoupit čtyři zapalovací svíčky.


Demontáž

– PUNTO 55, 60 a 75: vymontujeme vzduchový filtr.


– Před sejmutím kabelů od zapalovacích svíček si kabely označíme v pořadí od jedné do čtyř. Válce počítáme od čelní strany motoru.
– Od zapalovacích svíček odpojíme všechny připojené koncovky zapalovacích kabelů. Při odpojování netaháme za kabely, ale za koncovky.
– Pokud možno vyfoukáme stlačeným vzduchem prostory okolo zapalovacích svíček v hlavě válců, abychom zamezili vniknutí nečistot do závitových otvorů.
– Zapalovací svíčky vyšroubujeme klíčem na svíčky. Pozor: motor musí být studený, jinak by mohlo dojít k poškození závitu v hlavě válců.
– Je-li některá svíčka zaolejovaná, znamená to, že je nefunkční nebo jsou poškozené pístní kroužky v příslušném válci (provedeme kontrolu komprese).
– Prohlédneme svíčky, zda nenesou na povrchu stopy po svodovém proudu (slabé nepravidelné čárky). Případně vyměníme netěsnou koncovku.


Montáž– Pomocí lístkové měrky změříme vzdálenost elektrody 2 zapalovací svíčky. Předepsaná vzdálenost je 0,9 mm. U nových zapalovacích svíček je předepsaná vzdálenost již nastavena.
– V případě potřeby přihneme boční elektrodu 1. Pro tento účel můžeme koupit jednoduchý nástroj 3 anebo na boční elektrodu opatrně ze strany poklepeme. Při narovnávání elektrody zapřeme o okraj závitu vhodný šroubovák. Šroubovák nesmíme opírat o středovou elektrodu 4, protože bychom ji mohli poškodit.
– Zapalovací svíčky zašroubujeme do hlavy válců pouze rukou. Pozor: přitom nesmíme svíčky vzpříčit.
– Potom zapalovací svíčky utáhneme momentem 25 Nm. Pozor: nemáme-li k dispozici momentový klíč, utáhneme nové svíčky obyčejným klíčem na svíčky asi o 90° (1/4 otáčky). Již použité svíčky dotáhneme pouze o 15°. U příliš utažených svíček by mohlo dojít při jejich povolování k poškození závitu v hlavě válců. V takovém případě můžeme závit opravit vložkou UTC nebo Heli-Coil.
– Nasadíme svíčky podle označení koncovky kabelů.
– Zavikláme koncovkami na svíčkách ze strany na stranu a zkontrolujeme, zda pevně drží.
– U vozidel PUNTO 55, 60 a 75: namontujeme zpět vzduchový filtr.


Kontrola zapalovacích kabelů

– Zkontrolujeme, zda jsou všechny koncovky zapalovacích kabelů pevně připojeny k zapalovací cívce. Porušené svorky vyměníme za nové.
– Koncovky nesmí být vlhké, jinak je očistíme suchým hadrem a vystříkáme sprejem na kontakty.
– Ohneme zapalovací kabely a prohlédneme je, zda nejsou popraskané. Případně vyměníme všechny zapalovací kabely.


Vzduchový filtr – výměna

Výměna vzduchového filtru je velmi jednoduchá, k výměně nepotřebujeme žádné speciální nářadí.
Zakoupíme náhradní vložku vzduchového filtru. Při nákupu náhradní vložky dbáme na to, aby vložka vzduchového filtru odpovídala typu daného motoru.


Demontáž – PUNTO 55 až 75

Demontáž – PUNTO TD, vznětový motor
– Na tělese vzduchového filtru uvolníme pérové spony (viz šipky). U vozidel PUNTO 90 a PUNTO GT vyšroubujeme na horní části vzduchového filtru šest šroubů a na sacím potrubí otevřeme upínací lištu.
– Zvedneme kryt vzduchového filtru nahoru a vyjmeme vložku vzduchového filtru.
– Vytřeme těleso vzduchového filtru hadrem.
– V případě mírného znečištění vložky filtru obrátíme vložku znečištěnou stranou dolů a vyklepeme ji. Zaolejovanou vložku v každém případě vyměníme za novou.
Pozor: vložku vzduchového filtru nesmíme čistit benzínem a nesmíme ji ani potřísnit olejem. Vložku nesmíme vyfoukávat stlačeným vzduchem.


Montáž

– Do tělesa vzduchového filtru vložíme novou vložku.
– Uzavřeme pérové spony. U vozidel PUNTO 90 a modelu GT zašroubujeme na horní části filtru šest šroubů a na sacím potrubí uzavřeme upínací lištu.


Palivový filtr – odvodnění, výměna

Nebudeme potřebovat žádné speciální nářadí. Zakoupíme následující náhradní součástky:
– Náhradní palivový filtr pro příslušný vznětový motor. Při nákupu uvedeme výrobní datum a model vozidla.
– PUNTO 55 a 60: Hadicové spony pro přípoje.
– PUNTO 75, 90 a GT: Těsnící kroužky pro přípoje.
– PUNTO TD (vznětový motor): O-kroužek pro filtr.


Výměna palivového filtru u zážehového motoru

Při výměně palivového filtru může dojít k úniku většího množství paliva, a proto je nutné si připravit vhodnou nádobu pro jeho zachycení.


Demontáž palivového filtru u zážehového motoru

Pozor: při následujících pracích nesmíme používat otevřený oheň. Nebezpečí požáru!
– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: tím dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí, jako např. chybového registru motoru nebo bezpečnostního kódu rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Nadzvedneme zadní část vozidla.


– Pod palivový filtr postavíme vhodnou nádobu. Palivový filtr je umístěn v blízkosti palivové nádrže před zadním pravým kolem na spodní straně vozidla.
– Před uvolněním palivového filtru řádně očistíme přívody filtru. Omyjeme přívody čistícím prostředkem pro čištění za studena.
– Povolíme upínací spony vložky palivového filtru a posuneme filtr o kousek dolů.


– Palivové potrubí obalíme hadrem. Vyšroubujeme šrouby přívodu a odvodu paliva. Věnujeme pozornost uložení těsnících kroužků. Na obrázku je verze palivového filtru PUNTO 75, 90 a GT. U modelů PUNTO 55/60 jsou palivové hadice nasunuty a upevněny hadicovými sponami, které musíme před sejmutím hadic uvolnit. Hadice nesmíme zaměnit!
– Vyjmeme palivový filtr.


Montáž palivového filtru u zážehového motoru

– Montáž provedeme opačně než demontáž. Směr průtoku je označen šipkou na tělese filtru.
– PUNTO 55 a 60: nasuneme přípojky přívodu a odvodu paliva a upevníme je novými hadicovými sponami.
– PUNTO 75, 90 a GT: přípoje přívodu a odvodu paliva přišroubujeme s novými těsnícími kroužky, které utáhneme momentem 30 Nm.
– Svorku pevně utáhneme.
– K baterii připojíme ukostřovací kabel, nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.
– Spustíme vozidlo na kola.
– Po zkušební jízdě zkontrolujeme těsnost přípojek na motoru.


Palivový filtr u vznětového motoru

Při odvodňování filtru potřebujeme vhodnou nádobu na zachycení vypouštěné vody. Pozor: vypuštěná nafta nesmí přijít do styku s pryžovými součástkami (např. hadice chladící kapaliny). V případě potřísnění tyto součástky ihned důkladně otřeme, jinak dojde časem k poškození jejich povrchu.


Odvodnění palivového filtru u vznětového motoru– Jakmile se u vozidla se vznětovým motorem rozsvítí na přístrojové desce kontrolka vody v palivovém filtru, musíme odvodnit palivový filtr A. Postavíme pod odvodňovací šroub vhodnou nádobu B.
– Povolíme odvodňovací šroub a necháme z filtru vytékat vodu, dokud nezačne vytékat čistá nafta.
– Zašroubujeme odvodňovací šroub a odstraníme nádobu s vypuštěnou vodou.
– Nastartujeme motor a zkontrolujeme těsnost palivové soustavy. Palivová soustava se odvzdušní automaticky.


Výměna palivového filtru u vznětového motoruČásti filtru:
1 – Vložka palivového filtru
2 – Šroubové hrdlo
3 – Těsnící O-kroužek
4 – Těsnící kroužek snímače teploty
5 – Snímač teploty
6 – Ohřívací těleso paliva
7 – Vypouštěcí šroub
– Rukou nebo upínacími kleštěmi odšroubujeme vložku palivového filtru od ohřívacího tělesa paliva.
– Vložku filtru naplníme až po okraj palivem a našroubujeme ji s novým těsnícím O-kroužkem.
– Odstraníme nádobu a krytí pod filtrem.
– Nastartujeme motor. Tím se automaticky odvzdušní palivová soustava. Pokud se nám nepodaří spustit motor, provedeme manuální odvzdušnění.
– Po zkušební jízdě zkontrolujeme těsnost celé palivové soustavy.


Ozubený a klínový řemen – výměna

Nebudeme potřebovat žádné speciální nářadí. V odborném servisu FIAT kontrolují napnutí klínového řemene speciálním zařízením, což však není bezpodmínečně nutné. Zakoupíme náhradní díly: podle modelu vozidla a jeho vybavení jeden nebo několik klínových řemenů různých délek a různého provedení. Při nákupu dbáme na to, abychom koupili správný typ řemenu. Nedostatečně napnutý klínový řemen se rychle opotřebí. Při příliš napnutém řemenu může dojít k poškození ložisek příslušných agregátů.
– Klínový řemen musíme vyměnit když: je znatelně opotřebený, má roztřepené okraje, je špinavý od oleje, je popraskaný nebo polámaný.
– Napnutí, kontrola a výměna klínového řemenu viz část „Klínový řemen“.


Ozubený řemen – výměna

Při špatném napnutí ozubeného řemenu může dojít k poškození motoru. Tuto operaci musíme provést naprosto přesně. Výměna ozubeného řemenu viz část „Motor“.


Dotažení šroubů kolena sacího potrubí

Nebudeme potřebovat žádné speciální nářadí.
– Vymontujeme vzduchový filtr.


Koleno sacího potrubí u vozidel PUNTO 55 a 60.

Koleno výfukového potrubí u vozidel PUNTO 55, 60 a 75.
– Šrouby sacích a výfukových kolen na hlavě válců dotáhneme křížem momentem 25 Nm. U vozidla PUNTO 90 a GT (není vyobrazeno) je sací a výfukové koleno umístěno na stejné straně motoru. Utahovací moment šroubů je pro všechny motory stejný.
– Namontujeme zpět vzduchový filtr.


Optická kontrola výfukového potrubí

Nebudeme potřebovat žádné speciální nářadí a náhradní součástky.
– Vozidlo zvedneme.
– Zkontrolujeme utažení šroubů.
– Celé výfukové potrubí řádně osvětlíme a prohlédneme, zda není děravé či prorezivělé.
– Vyměníme zdeformované díly potrubí.
– Pryžové závěsy překontrolujeme kroucením a natahováním, zda nejsou porézní. V případě potřeby je vyměníme.
– Spustíme vozidlo na kola.
– Zážehový motor: zkontrolujeme upevnění kabelů k lambda sondě.Obsah

WebZdarma.cz